• Mons. Antonio Giancane
  • Sac. Leonardo Giannone
  • Sac. Michele Giannone
  • Sac. Arcangelo Giordano
  • Sac. Luigi Greco

G